JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022.

By 14 septembra, 2021 No Comments

15 oktobra, 2021 23:55

Mladinski center Velenje na podlagi Odloka o štipendijski shemi v Mestni občini Velenje (Uradni vestnik MOV, št. 9/2019)

 

objavlja

 

»JAVNI RAZPIS ZA ŠTIPENDIJE ZA AKTIVNO DELOVANJE V MESTNI OBČINI VELENJE

ZA ŠTUDIJSKO LETO 2021/2022«

 

 1. Predmet javnega razpisa

 

Predmet javnega razpisa je štipendiranje dodiplomskih ali podiplomskih študentov, ki aktivno delujejo v MOV.

 

 1. Cilj javnega razpisa

 

Mladinski center Velenje (v nadaljevanju: štipenditor) dodeljuje letne štipendije študentom, ki s svojim aktivnim delovanjem v Mestni občini Velenje dvigujejo kvaliteto življenja ter sodelujejo z Mladinskim svetom Velenje, javnimi zavodi, društvi ali zvezo društev.

 

 • Višina razpisanih sredstev in štipendije

 

Višina razpisanih sredstev znaša 5.400 EUR. Višina štipendije znaša 90 EUR na mesec. Štipenditor izplačuje štipendije študentom za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za obdobje od 1. oktobra 2021 do 30. septembra 2022.

 

 1. Financiranje štipendije

 

Štipendije v celoti financira Mestna občina Velenje (v nadaljevanju: financer). Sredstva so zagotovljena z  Odlokom o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2021  (Uradni vestnik MOV, št. 17/2019) na proračunski postavki 40319053 – Štipendije.

 

 1. Pogoji

 

Na javni razpis se lahko prijavijo študenti, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in so državljani Republike Slovenije,
 • niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti in niso vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri pristojnem organu,
 • so v preteklem študijskem letu uspešno zaključili vsaj prvi letnik študijskega programa 1. ali 2. bolonjske stopnje, v katerega so vpisani,
 • hkrati ne prejemajo druge štipendije, razen državne štipendije.

 

Vlagatelj mora zgoraj navedene točke izpolnjevati celoten čas upravičenosti do štipendije.

 

 1. Dokumentacija

 

Vlagatelj mora predložiti:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za dodelitev štipendije za aktivno delovanje v Mestni občini Velenje za študijsko leto 2021/2022«, dostopen na https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi in spletni strani http://www.mc-velenje.si/
 • kratek življenjepis,
 • dokazilo o vpisu v tekoči letnik izobraževanja,
 • dokazilo o študijskem uspehu (potrdilo o opravljenih izpitih),
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • potrdilo o stalnem prebivališču v Mestni občini Velenje,
 • v primeru šolanja v tujini mora vlagatelj k vlogi priložiti prevod dokumentacije ter ustrezno primerjavo vrednotenja uspešnosti študija v tujini z ocenami oziroma vrednotenjem v Republiki Sloveniji,
 • pisno potrdilo in opis delovanja, ki sta podpisana s strani odgovorne osebe in opremljena z žigom organizacije o aktivnem delovanju oziroma nadpovprečni angažiranosti znotraj Mladinskega sveta Velenje, javnega zavoda, društva ali zveze društev v MOV. Upoštevajo se potrdila, dokazila in priporočila, ki so pridobljena v zadnjem šolskem oz. študijskem letu.

 

Dokazila iz pete in šeste alineje lahko pridobi financer sam iz uradnih evidenc, če vlagatelj da pisno soglasje.

 

Več informacij in vloga: Info in vloga: http://www.mc-velenje.si/

DANES DOGAJA

Dogodki, ki so na sporedu danes.

29 septembra 2022

No Events were found.

UPCOMING EVENTI

To so naslednji dogodki, ki so na programu eMCe placa.

Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
Sobota
Nedelja
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
10
1
11
12
13
14
15
16
2
17
18
19
20
21
22
1
23
24
1
25
26
27
28
Current Date
29
30
1
1
2

Copyright © Zavod eMCe plac 2018 | Made by Matic Korošec